HUISREGELS

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen een plaats aangeboden wordt. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter in de publieke ruimten van de praktijk. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van cliënten (geldt zowel in praktijkruimten als op het buitenterrein). Ongeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen. Deelname aan een training of cursus geschiedt op eigen risico.

Huisregels m.b.t. gebruik oefenruimte.
Bij deelname aan een training wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone (sport) schoenen. Na gebruik van het apparatuur verzoeken wij u vriendelijk de gebruikte materialen te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen. Bij onvoldoende kennis van het apparatuur vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige fysiotherapeut. Houdt rekening met de aanwezigheid van andere cliënten.

Betalingsvoorwaarden
De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden (een enkele uitzondering daargelaten). Bij onderverzekering wordt het bedrag later alsnog bij de cliënt geïncasseerd. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Na betaling kan het bedrag door de cliënt zelf bij de verzekering verhaald. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de 20e dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 11e dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht wilt indienen, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij/ zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal gepoogd worden samen met één van de praktijkhouders, door middel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen. Natuurlijk doen wij er alles aan klachten te voorkomen!